jangjin:

Lee Soo Hyuk - Kim Jae Wook - Jung Shin - Song Jae Rim

nhìn như kiểu 4 anh em :))))))))))))))))))))))

đùa nhớ được bằng kia cái tên còn quá cả học từ vựng! tiếng Anh mà cũng chăm như vầy thì tốt…

jangjin:

Lee Soo Hyuk - Kim Jae Wook - Jung Shin - Song Jae Rim

nhìn như kiểu 4 anh em :))))))))))))))))))))))

đùa nhớ được bằng kia cái tên còn quá cả học từ vựng! tiếng Anh mà cũng chăm như vầy thì tốt…

randomessy:

done watching “The Moon That Embraces The Sun”
my life is over T____________T

randomessy:

done watching “The Moon That Embraces The Sun”

my life is over T____________T

chocolate-truffles:

Gosh he is gorgeous!


whyyy D:

chocolate-truffles:

Gosh he is gorgeous!

whyyy D:

Song. Jae. Rim.

ontokkidoki:

My new umf for the day.

Just… why I no know of him before?

-adds to list-

I should be asleep. Or watching Toonami; support that baby.

delicious

koreanmodel:

Lee Ji Yeon, Hwi Hwang, Song Jae Rim, Lee Hyun Uk and Kang Cheon Il by Park Ji Hyuk for Marie Claire December 2009 


i’m so jealous D:

koreanmodel:

Lee Ji Yeon, Hwi Hwang, Song Jae Rim, Lee Hyun Uk and Kang Cheon Il by Park Ji Hyuk for Marie Claire December 2009 

i’m so jealous D: